Plaatsingsvoorwaarden Kattenopvang Bastet

1: De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.

2: Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.

3: Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechtelijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van 500 euro indien: a:koper het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom, of anderszins aan derden overdraagt( met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van verkoper daarvoor te hebben verkregen; of b: koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken; of c:koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de verkoper; of d:koper het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en verkoper hiervan (alvorens daadwerkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden)ongeacht op welke wijze kennis neemt en op die wijze de euthanasie nog kan voorkomen. e: koper aan het dier de nodige verzorging onthoudt of zonder redelijk doel of met overschrijding hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij het dier pijn of letsel veroorzaakt dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier benadeelt. f: koperverboden ingrepen (laat) uitvoer(t)(en).

4: Indien ontbinding op grond van een van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier(zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.

5: In geval van ontbinding op grond van een van de in artikel 4 genoemde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot terugstorting van de koopsom.

6: De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn,is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom.

7: De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.

8: Eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voorrekening van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 10 van deze voorwaarden gestelde.

9: Dieren die binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan de dierenarts, verbonden aan Kattenopvang Bastet. Rekeningen van dierenartsen die niet verbonden zijn aan de Kattenopvang Bastet worden niet in behandeling genomen, met uitzondering van de rekeningen die vooraf door de beheerder van Bastet zijn goedgekeurd. In dit geval worden nooit de consulten vergoed maar alleen de voorgeschreven medicatie.

10: Koper is verplicht om het dier terug te brengen, bij het niet meer kunnen of willen verzorgen van het dier, zonder daarbij restitutie te verlangen van het aankoopbedrag.

11: De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens..